Stäng

Folkhälsomyndigheten
Vägledning för användning av antigentester vid covid-19
Version 4, 2021-05-12

Publikationen kan läsas i sin helhet här

Utdrag:

Screening som initieras av arbetsgivare

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska arbetsgivaren regelbundet genomföra riskbedömningar som ligger till grund för de skyddsåtgärder som behöver vidtas för att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatsen. En av de åtgärder som utifrån riskbedömningen kan bli aktuell är regelbunden screening på arbetsplatser. Arbetsplatser där det kan bli aktuellt beskrivs i nedan avsnitt.

Genom regelbunden screening med antigentester ökar möjligheten att identifiera potentiellt smittsamma personer som inte upplever sig ha några symtom på covid19. Smittskyddsåtgärder kan då sättas in i ett tidigt skede och ytterligare smittspridning på så sätt hindras. En person kan vara smittsam ett par dagar innan en eventuell symtomdebut. För att öka sannolikheten att hitta en smittsam person behöver screeningen genomföras regelbundet flera gånger per vecka. Om screeningen däremot görs oregelbundet och sällan är screeningens värde tveksamt. Personer som det senaste halvåret genomgått covid-19 behöver generellt inte inkluderas i screening. Personer som har vaccinerats med minst en dos och där det gått tre veckor sedan vaccinationstillfället behöver generellt inte heller inkluderas i screeningen.


Den arbetsgivare som planerar införa organiserad screening behöver beakta följande:


• Screening är frivillig och regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare.
• Arbetsgivaren bör påminna arbetstagaren om att screening inte ersätter den testning som görs då den individuelle arbetstagaren misstänker sjukdom, vid symtom eller vid smittspårning.
• Arbetsgivaren behöver utarbeta en handlingsplan för hur screeningen ska genomföras. Då screening sker i hälso- och sjukvårdens regi behöver planen inkludera tillgång till kompetens att utföra provtagning, analys och avläsning av antigentestet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen krävs dessutom ansvarig läkare  för ordination och för hantering av resultat. Handlingsplanen bör även innehålla
information till arbetstagaren om hur den ska agera utifrån ett positivt eller ett negativt testresultat.
Undantag från kraven ovan gäller för självtester. Sådan användning lyder inte under hälso- och sjukvårdslagen.
• Arbetsgivare som planerar att använda screening behöver ha rutiner för hur de ska dokumentera att ett test har beställts, utförts samt var och hur testresultaten ska dokumenteras. En sådan dokumentation är viktig för att kunna utvärdera om screeningens syfte ha uppnåtts.
Ytterligare beaktanden i de fall självtester används:
• Folkhälsomyndigheten rekommenderar att arbetsgivaren i sin handlingsplan har etablerat rutiner som möjliggör att arbetstagaren utan dröjsmål får kontakt med läkare för att vid ett positivt testresultat låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger.
• Arbetsgivaren behöver informera arbetstagaren om att det är arbetstagaren själv som ansvarar för att utan dröjsmål ta kontakt med läkare vid ett positivt testresultat för att låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger. Om detta inte finns tillgängligt genom arbetsgivaren innebär det i regel att arbetstagaren behöver söka upp den av regionen etablerade storskaliga testningen för covid-19. 

 

Publikationen kan läsas i sin helhet här

Din e-postadress: *
Meddelande: *

Senast uppdaterad 2021-05-12

Mer info om Viraspec salivtest